Shiny Shungite Disc ONE (1) Shungite Palm Stone Worry Stone // Reduce EMFs, Eliminate Negativity, Grounding, Uplifting, Root Chakra Healing

Description