Eye of Shiva Sardonyx PROTECTION stone, Eye of Shiva, Shivas Eye // Protection, Uncrossing, Ward off Evil Eye

Description